Gruntowanie kataforetyczne

 

Jest to obecnie najnowocześniejsza i najbardziej skuteczna technologia zabezpieczania przed korozją wszelkiego rodzaju wyrobów metalowych ( stal , ocynk , aluminium , miedż). Otrzymana powłoka kataforetyczna jest gładka, jednolita o równomiernej grubości / pokrywa ostre krawędzie /. Ma bardzo dobre własności mechaniczne – charakteryzuje się wysoką twardością, tłocznością, elastycznością, odpornością na uderzenie i bardzo dużą wytrzymałością w komorze solnej -500h. Ponadto zabezpiecza przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych , zmienno klimatycznych , chemicznym oraz  uszkodzeniami mechanicznymi. Farba stosowana do gruntowania posiada niską szkodliwość dla środowiska i małe ryzyko pożarowe.

 

Proces gruntowania odbywa się praktycznie bezobsługowo. Elementy zawieszone na przenośniku przechodzą samoczynnie przez poszczególne urządzenia technologiczne, w których wykonywane są przewidziane technologią operacje, tj. odtłuszczanie wstępne, odtłuszczanie zasadnicze, płukanie , aktywacja, fosforanowanie, płukania w trzech strefach wodą surową oraz zdemineralizowaną. Urzywamy chemii do przygotowania powierzchni firmy Henkel Przygotowana powierzchnia jest poddana  gruntowaniu kataforetycznemu poprzez zanurzenie Suszenie odbywa się w temperaturze 180˚C. Do gruntowania kataforetycznego stosowana jest  farba najnowszej generacji,  firmy PPG.

 

Nasz proces technologiczny pozwala na uzyskanie powłoki kataforetycznej spełniającej następujące wymagania :

grubość powłoki 18 – 30 µm,

wysoka odporność na działanie mgły solnej – zastosowane odpowiednich materiałów pozwala na uzyskanie odporności antykorozyjnej minimum 500 h w komorze solnej,

w kolorze czarnym.

Firma posiada certyfikaty jakościowe : PN-EN ISO9001;2009 oraz AQAP 2110;2009

Uzyskujemy  powłoki zgodne z najbardziej wymagającymi normami przemysłu motoryzacyjnego .Malujemy również całą gamę produktów zupełnie nie związanych z tą gałęzią przemysłu zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami klientów.

Zadowolenie klienta stanowi miarę jakości naszych wyrobów i usług.

 

Wyroby zabezpieczone kataforetycznie stanowią najlepszą bazę do malowania nawierzchniowego zarówno materiałami do natrysku pneumatycznego, elektrostatycznego jak i proszkowego.

Obsługa procesu oraz nadzór nad nim prowadzony jest  przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami.

Firma Fabryka Samochodów Honker zajmuje się głównie produkcją samochodów terenowych i dostawczych , posiada własną tłocznię , spawalnię , dużą lakiernię nawierzchniową – ciekłą.  Świadczymy również usługi malowania KTL np. samochody zabytkowe , zabudowy , i inne.

 

Gabaryty możliwe do pomalowania w naszej wannie KTL:

Długość    -5500mm

Wysokość -1800mm

Szerokość -2000mm

Posiadamy potencjał oraz wolne moce.

 

Wersja angielska:

CATAPHORETIC PRIMING

Nowadays it is the most advanced and the most effective technology that buffers every type of metalwork against corrosion (steel, aluminum, copper, galvanized). The layer that is received after cataphoresis is smooth, consistent with regular thickness. It also covers sharp edges. That layer has many mechanical properties which can be characterized by: a high level of strength of material, cupping, flexibility and impact resistance.  It is also very durable in a salt chamber -500h. Moreover, it protects the metalwork against the influence of atmospheric, climate or chemical conditions. It also protects even against mechanical damage. The paint that is used for priming has minor environmental harm and fire hazard.

Priming takes place almost maintenance free. The elements that are dangled on the elevator undergo automatically through particular technological device, in which there are performed some certain actions. For instance, preliminary and basic degreasing, rinsing, surface activation, zinc phosphate, rinsing among three areas  using raw water and purified water. We use Henkel chemicals to surface preparation. The prepared surface is primed through immersion. Draining takes place when the temperature reaches 180ᵒC. During priming process we use PPG paint that is the paint of the latest generation.

Our technological process allows to receive cataphoretic surface which meets the given requirements:

  • The coating thickness – 18-30 µm

  • High resistance to salt spray -> the use of appropriate materials allows for corrosion resistance min 500h in the salt chamber in the black colour.

The company has quality certificates: PN-EN ISO9001:2009 and AQAP 2110:2009.

We obtain coatings in accordance with the most exacting standards of the automotive industry. We also paint the whole range of products that are not connected with this branch of industry.    

Our customer satisfaction is a measure of the quality of our products and services.

Products protected by the process of cataphoresis serve as a perfect base for paint topcoat. It can be painted using various types of materials such as spray topcoat, electrostatic paint or powder.  Process handling and supervision is conducted by our staff with competence and many years of experience.

Honker Motor Company produces mainly vans and off-road vehicles. The company has its own press shop, welding shop and large topcoat paint shop. We also provide service of cataphoretic painting for vintage cars, vehicle bodywork and others.

 

Size products possible to paint in our bath for cataphoresis:

  • Length – 5500mm

  • Height – 1800mm

  • Width – 2000mm  

     

We have a lot of potential and spare capacity.

 

Die Kataphoresegrundierung

Das ist zurzeit die modernste und am sehr erfolgreiche Technologie vor Korrosion die aller Art Metallerzeugnisse abzusichern. Die gewonnene  kataphorese Belag  ist glatt, einheitlich mit der gleichmäßigen Dicke  und bedeckt die scharfen Ränder. Der Belag hat sehr gut Kraftparameter- er zeichnet sich durch die große Härte, die Ziehbarkeit, die Elastizität, die Widerstandsfähigkeit gegen den Schlag und  sehr große Widerstandsfähigkeit  in der Salzkammer. Überdies schützt er vor dem chemischen Einfluss und den mechanisch Beschädigung. Eine angewandte Farbe fur grundierung hat sehr klein Schädlichkeit zu einer Umwelt und  kleine Brandgefahr.

 

Der Prozess der Grundierung verlief praktisch bedinungsfrei. Die aufgehängten Elemente auf der Förderanlage zurucklegen selbsttatig durch die einzehle technologischen Vorrichtungen, in denen sie ausgeführt vorhergesagt der Technologie die Operationen, solche wie das Entfetten, die Aktivierung, Phosphatierung, die Eintauchengrundierung und die Trocknung.

 

Unser technologischen Prozess erlaubt für die kataphorese Belag zu erlangen die nachfolgend Ansprüche erfüllend:

-          die Dicke der Belag: 18-30 µm

-          die große Widerstandsfähigkeit gegen das Wirkung des Salznebel- die Anweldung geeignete Materialien erlaubt Korrosionbestandigkeit zu bekommen minimum 480 Stunden im Salzkammer

-          schwarze Farbe.

 

 Die abgesicherten  Erzeugnisse danke Kataphoreseprozess bilden das beste Basislager zum Malen Straßenbelags sowohl Materialien zu der  pneumatischen, elektrostatischen  und pulver Beschichtung.